Mẫu quyết định thành lập công ty


CÔNG TY ……..

----------------------------------
Số: /2010/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà nội, ngày tháng năm 2010QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ……………………
V/v: Phê duyệt phương án góp vốn thành lập công ty …………………….
-------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY 


- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………………………….…;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày tháng năm 2010;
- Căn cứ vào Đề án thành lập Công ty …………………………………………........;
QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Phê duyệt Phương án góp vốn thành lập Công ty ………………………………….với các nội dung sau:
- Tổng vốn đầu tư: ……………………………., tương đương với tỷ lệ vốn góp là 51% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương ứng với 1.020.000 (một triệu không trăm hai mươi nghìn) cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tư cách là Cổ đông sáng lập công ty
- Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền
- Thời gian góp vốn: theo kế hoạch góp vốn do các cổ đông sáng lập công ty cổ phần …………………………………… khí nhất trí thông qua.
Điều 2: Cử 01 cán bộ Công ty ……………………………………… tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty …………………….., cụ thể như sau:


Ông ………………….
Sinh ngày: ……………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: ……………… do Công an TP. Hà Nội cấp ngày: ………..
Hộ khẩu thường trú (chỗ ở hiện tại): ……………………………………Cán bộ quản lý vốn góp có quyền và nghĩa vụ theo đúng Quy chế quản lý vốn góp của Tổng công ty.


Điều 3: Ban Giám đốc Tổng công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này. 


T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Lưu VP.

No comments:

Post a Comment